Komputerowe Opowieści.Szkoła Podstawowa (Klasa I-III). Podręcznik + CD-ROM

21.29

Podręczniki szkolne |

akiet edukacyjny jest przeznaczony do realizacji zajęć z komputerem na I etapie kształcenia.W skład pakietu wchodzą: podręcznik dla ucznia, znajdująca się w podręcz-niku multimedialna płyta CD-ROM oraz poradnik metodyczny dla nauczycieli.W podręczniku znajdują się ćwiczenia, z których większość przeznaczona jest do wykonania na komputerze. Sposób wykonania poszczególnych ćwi-czeń został szczegółowo omówiony, dzięki czemu mogą być one wykorzy-stywane nie tylko w czasie zajęć z komputerem w szkole, lecz także w do-mu, w ramach wspólnej pracy rodziców z dzieckiem.Płyta CD-ROM umieszczona w podręczniku zawiera oprogramowanie eduka-cyjne oraz pliki do ćwiczeń z podręcznika. Program multimedialny zawarty na płycie jest środkiem dydaktycznym zalecanym do użytku szkolnego (numer zalecenia 1586/2003).Poradnik metodyczny został przygotowany w formie elektronicznej – na pły-cie CD-ROM. Wszystkie materiały (m.in. plan pracy i scenariusze lekcji) opracowano w postaci plików edytora tekstu Word, gotowych do wydruku.Pakiet edukacyjny można wykorzystać w ramach zajęć szkolnych mających różną formę. Pierwsza z form przewiduje realizację edukacji informatycznej na wydzielonych zajęciach z komputerem w ciągu 35 godzin, np. w cyklu 1 godzina tygodniowo w ciągu jednego roku nauki w klasie II lub III z wyko-rzystaniem godziny z puli do dyspozycji dyrektora na I etapie kształcenia.Inną propozycją jest wykorzystanie pakietu na zajęciach pozalekcyjnych, np. na kółku informatycznym. Ze względu na udział w tego typu zajęciach uczniów z różnych klas (od I do III), dobrym pomysłem wydaje się np. stworzenie z uczniów klas I osobnej grupy. W pracy z tymi uczniami można wykorzystać spośród materiałów z płyty CD-ROM umieszczonej w podręcz-niku przede wszystkim gry i zabawy edukacyjne.Pakiet może być wykorzystywany także w ramach zajęć kształcenia zinte-growanego do wspomagania procesu edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel korzysta wówczas tylko z niektórych elementów pakietu, np. z multimedial-nych programów edukacyjnych z płyty CD-ROM znajdującej się w podręcz-niku, odpowiadających realizowanemu ośrodkowi tematycznemu. Szczegóły związane z tą formą pracy z pakietem można znaleźć w dodatku do porad-nika, który znajduje się w odnośniku PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA.Po pakiet może sięgnąć również nauczyciel realizujący w klasach I-III pro-gram autorski z zakresu elementów informatyki. W tym przypadku można wykorzystać np. pewne pomysły ze scenariuszy zajęć przedstawionych w poradniku lub wzbogacić prowadzone przez siebie zajęcia materiałami z mul-timedialnej płyty CD-ROM znajdującej się w podręczniku.Pakiet edukacyjny jest przystosowany do wykorzystania w większości pra-cowni komputerowych, w które wyposażone są szkoły podstawowe. Należy jednak zaznaczyć, że pełne wykorzystanie pakietu może nastąpić w pracow-niach o charakterze multimedialnym, z dostępem do Internetu.

wojciech olszański synowie
, kurs angielskiego c1 online
, stopniowanie opisowe przykłady
, czas dokladny
, mowa niezależna przykłady
, jazda na rolkach po niemiecku
, trener murana
, jaki po niemiecku
, życzenia na nowy rok 2022 po angielsku
, niezdanie
, życzenia bożonarodzeniowe po niemiecku zadane pl
, słowa na o po angielsku
, barbara maciejewska
, instruktor pływania rzeszów
, najczęściej zadawane pytania na rozmowie kwalifikacyjnej
, java script

yyyyy