Fabryki dyplomów czy universitasa

20.00

Podręczniki szkolne |

Problematyka kolejnych tekstów wskazujących na najbardziej, z naszego punktu widzenia, palące zjawiska i procesy dziejące się w uniwersytecie i wokół niego, nie wyczerpuje spektrum współczesnych spraw dotyczących uczelni. W centrum uwagi poszczególnych tekstów znalazły się warunki rozwoju osoby i zmiany społecznej, jakie tworzy współczesna szkoła wyższa. Uczelnia nie jest wyspą; jest uwikłana w zdarzenia i procesy znacznie wykraczające poza tej terytorium, a o jej funkcjonowaniu decydują kwestie ekonomiczne oraz sposoby zarządzania na poszczególnych szczeblach jej organizacji. Należy pamiętać, że uczelnia zobowiązana jest w pierwszej kolejności do kształcenia studentów, wychowywania ich w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka oraz kształcenie i promowanie kadr naukowych… Fragment recenzji: Przeniesienie zasad gospodarki rynkowej do obszaru szkolnictwa wyższego jest zjawiskiem rodzącym wiele napięć i problemów. Ich rozwiązanie wymaga namysłu nad współczesną koncepcją kształcenia uniwersyteckiego uwzględniającą techniczne i technologiczne możliwości środków masowego przekazu, w tym przede wszystkim Internetu […]. Zakres publikacji wykracza poza treści, które możemy znaleźć w pracach pedagogicznych. Jest to udana próba przedstawienia złożonego problemu z pogranicza pedagogiki, ekonomii, polityki społecznej i socjologii. Tego typu książek brakuje na rynku wydawniczym. Może ona być wykorzystywana przez studentów i pracowników wyższych uczelni, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej tworzących podstawy legislacyjne funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce (z recenzji Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski). Spis treści: Wprowadzenie do serii Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki Wprowadzenie Maria Czerepaniak-Walczak CZĘŚĆ 1. KONCEPCJE I CODZIENNA RZECZYWISTOŚĆ UNIWERSYTETU Rozdział 1. Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej Czerepaniak-Walczak Wprowadzenie O autonomii i reformowaniu edukacji akademickiej 1.3. Proces boloński – ile nadziei na autonomię, a ile ułudy i gorsetu biurokracji 1.4. Kompetencje społeczne w strukturze efektów kształcenia 1.5. Podsumowanie Rozdział 2. Urządzanie uniwersytetu Maksymilian Chutorański 2.1. Wprowadzenie 2.2. Władza – urządzanie – liberalizm 2.3. Urządzenia władzy i urządzenie edukacyjne 2.4. Charakterystyka urządzenia edukacyjnego 2.5. Uniwersytet jako element urządzenia edukacyjnego 2.6. Uniwersytet jako proces komunikacji urządzeń 2.7. Podsumowanie Rozdział 3. Neoliberalna restrukturyzacja fabryki edukacyjnej Oskar Szwabowski 3.1. Wprowadzenie 3.2. Byt rzucony w post-coś 3.3. Fordyzm i neoliberalizm 3.4. Uniwersytet jako homo sacri? 3.5. Grodzenie wiedzy 3.6. Pedagogika długu 3.7. Neoliberalna restrukturyzacja 3.8. Podwspólność i terroryzm Rozdział 4. Osiąganie konsensusu interesariuszy edukacji akademickiej. O społecznej misji uniwersytetu Aleksander Kobylarek 4.1. Wprowadzenie 4.2. Państwo jako główny gracz 4.3. Rynek pracy wobec rynku usług edukacyjnych 4.4. Projekcje wyobrażeń u ludzi uniwersytetu Rozdział 5. Uniwersytet – przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, student – klient supermarketu? Czyli szkolnictwo wyższe w procesie zmian Ilona Zakowicz 5.1. Wprowadzenie 5.2. Uniwersytet dla rynku i wobec rynku 5.3. Uniwersytet jako przedsiębiorstwo 5.4. Typologia klientów uniwersytetu jako supermarketu 5.5. Podsumowanie Rozdział 6. Od Deklaracji bolońskiej do monitoringu losów absolwentów uczelni wyższych. Wyzwania i zagrożenia dla edukacji oraz rynku pracy Joanna Nawój-Połoczańska 6.1. Wprowadzenie 6.2. Od Deklaracji bolońskiej do monitoringu losu absolwentów 6.3. Gra edukacyjna 6.4. Podsumowanie CZĘŚĆ 2. STUDENCI: PODMIOT CZY NIEZNOŚNA CIĘŻKOŚĆ UNIWERSYTETU? Rozdział 7. Studia doktoranckie: kształcenie elit społeczeństwa wiedzy czy moratorium? Anna Maria Kola 7.1. Wprowadzenie 7.2. Badania doktorantów 2011 7.3. Elitarność studiów doktoranckich 7.4. Elitarność studiów doktoranckich w opiniach ich uczestników 7.5. Podsumowanie Rozdział 8. Problemy młodej polskiej nauki według członków kół naukowych Jacek Gulanowski 8.1. Wprowadzenie 8.2. Wewnętrzne problemy kół naukowych 8.3. Zewnętrzne problemy kół naukowych 8.4. Kompetencje akademickie 8.5. Kompetencje pozaakademickie 8.6. Różnice między działalnością w kole naukowym a zwykłymi studiami 8.7. Podsumowanie Rozdział 9. Grupy studenckie – czy i jaka wspólnota? Ewa Bochno 9.1. Wprowadzenie 9.2. Jaka grupa? Prezentacja wyników 9.3. Jaka wspólnota? Próba podsumowania 9.4. Podsumowanie Rozdział 10. Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej – fragment raportu z badań z komentarzem Mateusz Marciniak 10.1. Wprowadzenie 10.2. Czym jest syndrom konsumpcyjny i jak można go badać? 10.3. Orientacje konsumpcyjne, czyli co i w jakim stopniu konsumują studenci? 10.4. Orientacja konsumpcyjna studentów a uniwersytet 10.5. Czy uniwersytet sprzyja przekształcaniu studenta w konsumenta? Rozdział 11. Pokolenie Obok? Jak to jest z zaangażowaniem obywatelskim studentów Sylwia Jaskulska 11.1. Wprowadzenie 11.2. Pokolenie ACTAwistów? 11.3. Student – obywatel zaangażowany? 11.4. Wspólnota 2.0 11.5. W stronę demokracji deliberatywnej czy jednak Obok? Rozdział 12. Młodzież akademicka. Aktualność Bourdieu’owskiej dystynkcji Karina Knasiecka-Falbierska 12.1. Wprowadzenie 12.2. Dystynkcja inteligencji 12.3. Młodzież akademicka – nowa inteligencja? Bibliografia Indeks rzeczowy Indeks osób Noty o autorach

nauka gry na gitarze elektrycznej pdf
, ola król
, poza czy po za
, agata sekuła
, bite czas przeszły
, julia krupa
, matura z historii przygotowanie
, marcin jaworski
, czynności po angielsku obrazki
, hiszpański indywidualnie warszawa
, wniosek po angielsku
, set 2 forma
, pisanie cv po angielsku
, błyszczeć po angielsku
, targowa 3
, autocad pomoc
, quiz niemiecki klasa 7 dział 1
, 1 okres warunkowy angielski

yyyyy